Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Traktorowej bez numeru i Wersalskiej bez numeru, ul. Piasecznej bez numeru, ul. Budziszyńskiej bez numeru, ul. Wersalskiej 35 i Wersalskiej bez numeru, ul. Juliana Tuwima bez numeru oraz ul. Mikołaja Kopernika 47

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Traktorowej bez numeru i Wersalskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-34 jako działki nr 62/27, 67/75 i 67/77 o łącznej powierzchni 1072 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00232382/0, LD1M/00318769/4 i LD1M/00037137/1.

Nieruchomości są niezabudowane. Powierzchnia działek jest częściowo utwardzona i stanowi parking, a także przebiega przez nią pieszy ciąg komunikacyjny.
Na działce 67/77 znajduje się brzoza brodawkowata o obwodzie pni 116 i 121 cm, która zgodnie z opinią Oddziału Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi powinna zostać zachowana i podlegać ochronie.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. dwie linie kablowe SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii kablowej SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. linia kablowa SN będąca na majątku i eksploatacji abonenta;
 3. odcinek czynnego przyłącza kanalizacyjnego d=0,2 m, wybudowanego w 1974 r., o długości L=31,00 m stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej
  Sp. z o.o. oraz będącego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; przyłącze jest włączone do kanału sanitarnego D=0,40m w ulicy Traktorowej; dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 4. część pasów ochronnych wodociągu Ø 150 mm zlokalizowanego w ulicy Wersalskiej o szerokości 3 m od osi wodociągu, po obu stronach przewodu, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz będącego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 5. czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn300 mm wykonana w 1996 roku, którego strefa oddziaływania, mierzona od skraju rurociągu wynosi 3 m oraz czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn80mm wykonana w 2006 roku, którego strefa oddziaływania, mierzona od skraju rurociągu wynosi 2 m , należące do VEOLIA Energia Łódź S.A;
 6. instalacja teletechniczna wraz ze studzienkami;
 7. urządzenia oświetleniowe z okablowaniem.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, dla obecnego sposobu zagospodarowania obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się przez istniejący lub projektowany zjazd z ulicy Traktorowej. W przypadku zbycia nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych działek sąsiednich obsługa komunikacyjna będzie możliwa przez układ dróg wewnętrznych oraz istniejący zjazd z ulicy Wersalskiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
W dniu 3 czerwca 2020 r. zostały złożone do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski polegające na ujawnieniu podziału działki nr 67/46 uregulowanej w KW nr LD1M/00037137/1 na działki nr 67/77 i 67/78, a także na ujawnieniu podziału działki nr 67/13 uregulowanej w KW nr LD1M/000318769/4 na działki nr 67/75 i 67/76.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Piasecznej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-12 jako działka nr 367/3 o powierzchni 504 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00105923/6.

Nieruchomość jest niezabudowana. Od strony ulic Tuszyńskiej i Piasecznej działka jest nieogrodzona, natomiast z pozostałych stron posiada ogrodzenie w postaci działek sąsiednich.
Na terenie przedmiotowej działki znajduje się fragment strefy ochronnej przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na działce sąsiedniej nr 367/1, obsługującego posesję przy ul. Piasecznej 28. Dla ww. przyłącza obowiązuje pas ochronny po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej ulicy Piasecznej w miejscu maksymalnie oddalonym od skrzyżowania ulic Piasecznej i Tuszyńskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ1 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
  Cenę nabycia działki nr 367/3 stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT według stawki 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • Budziszyńskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-25 jako działki nr: 102/1, 102/3 i 102/4 o powierzchni łącznej 2239 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00041292/6, LD1M/00031002/4 i LD1M/00032353/6.

Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane. Na działce nr 102/1 znajdują się pozostałości obiektu budowlanego, który nie jest uwzględniony w kartotece budynków. Teren tworzy kształt regularnego prostokąta. Nieruchomości są częściowo ogrodzone od strony północnej i wschodniej. W południowo – wschodnim narożniku granica działki nr 102/1 nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia. Na działce nr 102/1 rosną samosiewy wierzby kruchej, klonu jesionolistnego, klonu zwyczajnego, topoli osiki, wierzby iwy, wiązu szypułkowego o obwodach pni do 50 cm. Natomiast na działkach nr 102/3 i 102/4 rosną jedynie pojedyncze klony zwyczajne i klon jawor o obwodach pni do 50 cm oraz (na działce nr 102/4) wiąz szypułkowy o obwodzie pni 37 i 32 cm.
Nieruchomości objęte są w całości umową dzierżawy z przeznaczeniem na zaplecze budowy oraz jako teren towarzyszący utwardzony. Umowa zawarta jest na okres od 27 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dzierżawca, co do obowiązku jej wydania poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. przewód kanalizacyjny sanitarny oraz ogólnospławny;
 2. przewody wodociągowe ogólne;
 3. przewody elektroenergetyczne;
 4. przewody ciepłownicze.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna powinna odbywać się przez projektowany zjazd zgodny ze sposobem zagospodarowania działki. Sposób zagospodarowania terenu nieruchomości może spowodować konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 470 000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 47 000 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 4 700 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wersalskiej 35 i Wersalskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-33 jako działki nr 58 i 75 o łącznej powierzchni 6968 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00049481/4 i LD1M/00342356/3.

Nieruchomości są niezabudowane, częściowo zadrzewione i zakrzewione oraz porośnięte trawą. Na działce nr 75 znajdują się pozostałości po małych obiektach budowlanych.
Na nieruchomościach rosną liczne krzewy: śnieguliczka biała, bez czarny, czeremcha amerykańska, trzmielina i inne, a także liczne drzewa, głównie robinie akacjowe, klony zwyczajne, klony jesionolistne, dęby szypułkowe, dęby czerwone, brzozy brodawkowate oraz dwa wiązy szypułkowe zlokalizowane w północnej części działki nr 75 o obwodach pni 300 i 313 cm. Ponadto na przedmiotowych nieruchomościach rośnie kilkanaście robinii o obwodach pni 100-200 cm. Oddział Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi zaleca zachowanie drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na działce nr 75 znajdują się:

 1. fragment przyłącza wodociągowego, który nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 2. odcinek sieci kanalizacji deszczowej kd1000 zlokalizowany w południowej części działki; kanał deszczowy nie stanowi własności Miasta Łodzi i nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na działce nr 51/1 w obrębie B-35 w odległości około 19 m od południowej granicy działki nr 75 zlokalizowana jest linia napowietrzna WN. Strefę oddziaływania (ochronną) linii napowietrznej WN określa się na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego w miejscu kolizji działki z przedmiotową linią WN. Pas niezbędny dla eksploatacji ww. linii wynosi około 9 m, jednakże z uwagi na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401) pas, w którym mogą występować ograniczenia to ok. 36 m.
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej ulicy Wersalskiej (działka nr 51/1 w obrębie B-35). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto.
Wadium wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Sprzedaż części działki nr 75 będzie opodatkowana podatkiem VAT (obecnie wg stawki 23%), a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 58 i pozostałej części działki nr 75 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cenę nabycia działek nr 58 i 75 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT w wysokości określonej powyżej.

 • Wersalskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-33 jako działka nr 76 o powierzchni 6207 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00342357/0.

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona oraz porośnięta trawą.
Na nieruchomości rosną liczne krzewy: śnieguliczka biała, bez czarny, czeremcha amerykańska, trzmielina, a także liczne drzewa, głównie robinie akacjowe, klony zwyczajne, klony jesionolistne, wiązy szypułkowe, dęby szypułkowe, dęby czerwone, brzozy brodawkowate, większość z nich posiada obwody pni do 100 cm. Na działce rosną również kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 247 cm, kilka robinii akacjowych o obwodach pni 100-170 cm, szpaler drzew rosnących blisko północnej granicy nieruchomości, w tym klon zwyczajny o obwodzie pnia 187 cm, wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 214 cm oraz klon jawor o obwodzie pnia 195 cm. Oddział Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi zaleca zachowanie drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. trzy linie kablowe SN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. odcinek sieci kanalizacji deszczowej kd1000 zlokalizowany w południowej części działki; kanał deszczowy nie stanowi własności Miasta Łodzi i nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na działce nr 51/1 w obrębie B-35 w odległości około 19 m od granicy sprzedawanej nieruchomości zlokalizowana jest linia napowietrzna WN. Strefę oddziaływania (ochronną) linii napowietrznej WN określa się na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego w miejscu kolizji działki z przedmiotową linią WN. Pas niezbędny dla eksploatacji ww. linii wynosi około 9 m, jednakże z uwagi na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401) pas, w którym mogą występować ograniczenia to ok. 36 m.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej ulicy Wersalskiej (działka nr 51/1 w obrębie B-35). Ponadto, z uwagi na fakt, iż „Wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności: w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła (…)”, zdaniem Zarządu Dróg i Transportu planowany zjazd do nieruchomości powinien być usytuowany
w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania drogi publicznej ul. Teofilowskiej z drogą publiczną ul. Wersalską i przejścia dla pieszych przy ul. Teofilowskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Juliana Tuwima bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-24 jako działka nr 233/8 o powierzchni 930 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00328159/8.

Informacja o odwołaniu przetargu nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima bez numeru (2020-11-27) [.doc]

Informacja o odwołaniu przetargu nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima bez numeru (2020-11-27) [.pdf]

Na nieruchomości brak jest zabudowy kubaturowej. Działka pokryta jest spontaniczną roślinnością ruderalną z zadrzewieniem liściastym rozproszonym wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki, z udziałem klonów i topoli w wieku ok. 30 lat. Zachodnia granica działki przebiega po ścianach budynków posadowionych na sąsiedniej działce.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd z drogi publicznej - ulicy Tuwima. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości może zaistnieć konieczność zmiany obsługi komunikacyjnej. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/40/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258). Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 16.1.U – tereny zabudowy usługowej. Na skutek realizacji decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.3.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. powstała działka nr 233/9 jako działka drogowa przylegająca od strony północnej i wschodniej do aktualnej działki nr 233/8. Część działki nr 233/9 znajduje się w północno-wschodnim i południowo-wschodnim narożniku jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem 16.1.U. W powyższym zakresie występuje kolizja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ww. decyzją dotyczącą inwestycji drogowej, wydaną na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej ustawy, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów o rewitalizacji. Oznacza to, że przepisy ww. ustawy działają na zasadzie lex specialis w stosunku do przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w tym przepisów określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, w opinii Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi nie mają mocy obowiązującej ustalenia planu dotyczące przeznaczenia terenu jak również linii zabudowy na terenie działki nr 233/9. Wynika z tego, że granicę działki nr 233/8 od strony działki nr 233/9 należy traktować jako linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach, o jakich mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa dla terenu 16.1.U zasadę kształtowania zabudowy pierzejowej (o jakiej mowa w § 4 ust. 1 pkt 8c uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym) wzdłuż linii regulacyjnych od strony północnej, wschodniej i południowej tego terenu. Zdaniem Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zasada ta powinna być respektowana przy aktualnym stanie faktycznym dotyczącym przebiegu linii rozgraniczającej i zgodnie z tą zasadą możliwa jest zabudowa działki nr 233/8.
Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr IX/313/19 z dnia 8 maja 2019 r. przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego, i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej. W aktualnej wersji projektu zmiany planu linia rozgraniczająca tereny 16.1.U i 8KDD wyznaczona została w przebiegu granicy działki nr 233/8. Z linią rozgraniczającą i granicą działki pokrywają się również wyznaczone linie zabudowy. Zmieniono rodzaj linii zabudowy z pierzejowej na nieprzekraczalną na odcinkach granicy działki stanowiących ścięcia narożne. Ponadto w treści uchwały skorygowano zapisy wynikające wprost ze zmian dokonanych na rysunku planu m.in. w zakresie określenia procentu długości pierzejowej linii zabudowy, w jakim musi ona zostać wypełniona.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • Mikołaja Kopernika 47, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-20 jako działka nr 74 o powierzchni 922 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00100322/8

Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej Dzielnicy „Wiązowa” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Na działce położony jest budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi o powierzchni zabudowy 378 m2 oraz o powierzchni użytkowej z obmiaru 664 m2, według kartoteki budynków. Z uwagi na zły stan techniczny, budynek ten został wyłączny z użytkowania na mocy decyzji nr 596/2019 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi z dnia 26 lipca 2019 r. Wzdłuż zewnętrznej strony granic północno – zachodniej i północnej, a także wzdłuż wewnętrznej strony granicy północno – wschodniej działki (od budynku w stronę północną) zlokalizowany jest mur oporowy.
W zachodniej ścianie budynku położonego na przyległej działce nr 75/3 znajduje się otwór okienny.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
Na nieruchomości rosną klony jesionolistne, klon zwyczajny, lipa drobnolistna i robinia akacjowa (w granicy działki), bez czarny w formie krzewu oraz samosiew jesionu wyniosłego. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew o obwodach pni powyżej 70 cm.
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

 1. dwie linie kablowe sieci elektroenergetycznej nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. fragment przyłącza wodociągowego ø 63/50 mm o całkowitej długości L=13,60 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostającego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 3. infrastruktura teletechniczna zlokalizowana w budynku na przedmiotowej działce;
 4. przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 63 PE stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości
  w granicach strefy kontrolowanej;
 5. wewnętrzne przewody kanalizacyjne i wodociągowe.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, na wysokości nieruchomości zlokalizowane są dwa przyłącza kanalizacyjne d=0,15 m o całkowitej długości L=15,0 m, wybudowane w 1936 r. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostające w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłączy obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych nie opisane przez gestorów oraz pozostałości po budynku lewej oficyny. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, stref ochronnych sieci lub pozostałości po budynku lewej oficyny, we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, stref ochronnych sieci lub pozostałości po budynku lewej oficyny obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na zasadach istniejących, tj. przez zjazd z ulicy Mikołaja Kopernika. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr VI/213/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2168), nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.1.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
 3. obszaru historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej Dzielnicy „Wiązowa” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, w związku z czym konieczne jest stosowanie się do przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); wszelkie działania mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkie działania prowadzone na terenie nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; wszelkie prowadzone na terenie nieruchomości działania powinny być zgodne z zapisami obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

Informacja uzupełniająca do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Mikołaja Kopernika 47 - skan [.pdf]
(268 KB)

Decyzja nr 596/2019 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - skan [.pdf]
(7 MB)

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 19 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 19 listopada 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11- 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości