Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Wileńskiej 60, ul. Czechosłowackiej bez numeru, ul. Legionów 88 oraz ul. Łąkowej bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Wileńskiej 60, obr. P-26, dz. nr 2, pow. 2794 m², KW nr LD1M/00114146/1.

Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona.
Na terenie nieruchomości znajdują się: świerk kłujący, robinia akacjowa rosnąca przy granicy nieruchomości od strony ul. Wileńskiej oraz lipa drobnolistna. Oddział Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi wskazał na zasadność zachowania istniejących drzew.
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącze napowietrzne nN oraz linia kablowa SN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla przyłącza wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony, a dla linii kablowej SN wynosi 1m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn800mm z 2014 roku, wykonana w technologii preizolowanej; nie wyklucza się istnienia w gruncie kanałów ciepłowniczych, które w razie potrzeb mogą zostać zlikwidowane; gestor sieci (VEOLIA Energia Łódź S.A.) zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej jego służbom eksploatacyjnym dostęp do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Łódź w terminie z nimi uzgodnionym; strefa oddziaływania dla sieci 2xDN800mm wynosi 5,0 m od skraju rury preizolowanej;
 3. podziemna infrastruktura teletechniczna (przyłącze kanalizacyjne oraz studnia do budynku na tej działce), stanowiąca własność Orange Polska S.A, dla sieci wymagane są strefy ochronne zgodnie z wymogami z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz.773);
 4. magistrala wodociągowa DN 1000mm Polesie 15, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 8,0 m po obu stronach licząc od osi przewodu, w których nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień; magistrala stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostaje w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 5. fragment nieużywanego przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm; całkowita długość przyłącza L=16,65m, przyłącze nie jest w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 6. w ul. Retkińskiej znajduje się kanał deszczowy będący własnością Miasta oraz w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 7. część pasa ochronnego dla kanału deszczowego zlokalizowanego w ul. Retkińskiej; dla tego kanału obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5m o obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznych wraz z terenem nad kanałem, który częściowo obejmuje teren działki nr 2;
 8. instalacja kanalizacyjna;

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ul. Wileńskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości
Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00114146/1 obciążona jest służebnością przesyłu, ustanowioną na czas nieoznaczony na rzecz „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi , polegającą na:

 1. znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości objętej niniejszą księgą urządzenia w postaci magistrali wodociągowej o średnicy 1000 mm i zachowania pasa ochronnego - (8m po obu stronach urządzenia) wolnego do zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń;
 2. prawie korzystania przez ŁSI Sp. z o.o.. z części nieruchomości opisanej powyżej,
  w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii;
 3. prawie wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. za działanie których spółka przejmuje odpowiedzialność;
 4. prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, o ile w wyniku jego posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.

Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00114146/1 obciążona jest ponadto służebnością przesyłu, ustanowioną na czas nieoznaczony na rzecz DALKIA Łódź S.A z siedzibą w Łodzi.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie podjęto także uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia takiego planu. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszarów oznaczonych symbolami M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. użytkowania znajdującej się na nieruchomości sieci infrastruktury technicznej na zasadach określonych przez gestorów tych sieci;
 2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 3. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71/38 w obrębie P-26, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00273370/2, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, odpowiadającej treści służebności przesyłu, dla fragmentu pasa ochronnego kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Retkińskiej, która polegać będzie na:
  1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych
   z gruntem o szerokości 2,95m licząc od granicy działki biegnącej wzdłuż
   ul. Retkińskiej;
  2. prawie korzystania z pasa ochronnego o powierzchni ca 164 poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto i wjazd pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii remontu lub modernizacji.

Koszty wniosku o wpis ograniczonego prawa rzeczowego, opisanego powyżej ponosi kupujący.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 100 000 zł (słownie: milion sto tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • Czechosłowackiej bez numeru, obr. W-14, dz. nr: 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/8 i 362/9 o łącznej pow. 8 519 m², KW nr: LD1M/00318579/5, LD1M/00318582/9, LD1M/00318581/2, LD1M/00318584/3, LD1M/00318585/0, LD1M/00318586/7, LD1M/00318587/4, LD1M/00318588/1 oraz LD1M/00318589/8.

Nieruchomości są niezabudowane. Na części działek nr 362/4, 362/3 i 362/5 znajduje się obecnie plac do zawracania. Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami, są to: samosiewy klonu jesionolistnego, brzozy brodawkowate, topole czarne „Itallica”, samosiewy klonu zwyczajnego, leszczyny pospolite, śliwy ałycze, pozostałości szpaleru bukowego, odrośla bukowe, topole osiki, dęby szypułkowe, leszczyny pospolite, brzozy brodawkowate, żywopłot z lilaka ogrodowego, świerki pospolite, żywotniki, krzewy dzikiej róży i derania białego. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm (ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich dębów szypułkowych), szpaleru bukowego, leszczyn pospolitych (szczególnie na działce nr 362/7) oraz jak największej liczby drzew w centralno-południowej części działki nr 362/9. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Surowcowej, która jest drogą wewnętrzną. Budowę dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Lokalizację dojazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Legionów 88, obr. P-9, dz. nr 148, pow. 1 418 m², KW nr LD1M/00190056/9.

Na nieruchomości zlokalizowane są:

 1. pięciokondygnacyjny, mieszkalny budynek frontowy (w tym podpiwniczenie i poddasze użytkowe) wzniesiony w 1920 r. o powierzchni użytkowej 1006 m² (zgodnie z danymi administratora), w złym stanie technicznym – zakwalifikowany do rozbiórki, budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi i podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, obowiązkiem właściciela jest zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowania, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) służbom konserwatorskim;
 2. jednokondygnacyjny, mieszkalny budynek poprzecznej oficyny wzniesiony w 1920 r.
  o powierzchni użytkowej 34 m² (zgodnie z danymi administratora), w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania;
 3. dwa budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy 10 m² i 28 m² (zgodnie z danymi
  z ewidencji gruntów i budynków).

Na terenie nieruchomości znajdują się klony jawory, klon zwyczajny oraz dwie topole kanadyjskie. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania całego drzewostanu. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na terenie działki nr 148 znajdują się:

 1. odcinek przyłącza wodociągowego Ø 50 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki
  z o.o., dla przyłącza obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
 2. cztery przyłącza kanalizacyjne o średnicy d=0,15m (doprowadzone z ulicy do budynku) stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu,
  w pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
 3. linia kablowa nN, złącze kablowe nN oraz urządzenia oświetleniowe (linia kablowa między lampowa, wysięgnik na elewacji z oprawą sodową) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 4. przyłącze gazu niskiego ciśnienia DN 65 (doprowadzone z ulicy do budynku), eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
 5. infrastruktura teletechniczna (doprowadzona z ulicy do budynku) stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Do elewacji budynku frontowego zainstalowany jest odciąg tramwajowej sieci trakcyjnej, stanowiący własność Miasta Łodzi, dla którego nabywca będzie zobowiązany ustanowić bezpłatnie służebność w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Żeligowskiego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna i gazowa.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Dla budynków usytuowanych na nieruchomości brak jest świadectw energetycznych.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00282537/7, stanowiącej działkę drogową nr 104/60 w obrębie P-9, nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie podwieszenia do elewacji budynku frontowego (narożnego), odciągów sieci trakcyjnej, a także prawie dostępu do nich służb Miasta Łodzi w celu przeprowadzania naprawy, konserwacji lub wymiany;
 2. poniesienia kosztów wzniesienia na nieruchomości, niezbędnych urządzeń i zamocowania na nich odciągów sieci trakcyjnej w przypadku zburzenia istniejącego na nieruchomości budynku lub jego przebudowy w sposób, który uniemożliwi podczepienie odciągów sieci trakcyjnej;
 3. poniesienia kosztów wniosku o wpis służebności wymienionej w pkt 1 w księdze wieczystej.
 4. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • Łąkowej bez numeru, obr. P-18, dz. nr: 43/36, 43/38 i 12/44 o łącznej pow. 1 537 m², KW nr LD1M/00034587/9.

Nieruchomość jest niezabudowana. Część jej powierzchni utwardzona jest płytami betonowymi typu trylinka. W zachodniej i południowej granicy nieruchomości znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych, przy czym ogrodzenie w południowo-zachodnim narożniku nieznacznie narusza granicę działki nr 12/44, a ogrodzenie od strony południowej niezgodne jest z granicą działek nr 12/44 i 12/8 (niewielkie przesunięcie w głąb działki nr 12/8) . Nieruchomość zlokalizowana jest w bliskim sąsiedztwie zespołu zabudowy elektrycznego punktu zasilania, usytuowanego na gruncie w użytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A. Obecnie przez teren planowany do sprzedaży odbywa się obsługa komunikacyjna w/w zespołu. Spółka nie wystąpiła do Miasta Łodzi o ustanowienie służebności.
Na nieruchomości rosną drzewa m. in. lipy drobnolistne, klony zwyczajne, grab, klon jawor, grusza i jesion wyniosły. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew w dobrym stanie zdrowotnym, ze szczególną ochroną 3 klonów zwyczajnych o obwodach 174 i 164 cm obejmującą również ich korzenie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na terenie nieruchomości znajduje się:

 1. 27 linii kablowych SN oraz 1 linia kablowa WN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wynosi 1m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. nieczynna, wyłączona z eksploatacji parowa sieć ciepłownicza 1xDn250mm, której usunięcie jest możliwe w uzgodnieniu z Veolia Energia Łódź S.A.;
 3. fragment przyłącza wodociągowego Ø 40/32 mm włączonego do wodociągu Ø 125 mm w ulicy Łąkowej oraz fragment przyłącza kanalizacyjnego d=0,20 m włączonego do kanału ogólnospławnego D=0,20 w ulicy Łąkowej; przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.; dla przyłączy obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień;
 4. wewnętrzne instalacje, nie znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.;
 5. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna oraz słup linii napowietrznej stanowiące własność Orange Polska S.A. oraz napowietrzna linia telekomunikacyjna zasilająca posesję przy ulicy Łąkowej 3/5.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Łąkowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, ciepłownicza i teletechniczna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XL/1073/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Andrzeja Struga, i Łąkowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 653) w części uchyloną rozstrzygnięciem nadzorczym nr PNIK-I.4131.107.2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2017 roku. Nieruchomość wchodzi w skład jednostek urbanistycznych planu oznaczonych symbolami 6 EE/U – tereny zabudowy urządzeń elektroenergetycznych oraz zabudowy usługowej i 2U/KS – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy parkingowej. Teren, na którym położona jest nieruchomości, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 040 000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 208 000 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 10 400 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
  4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. (do godz. 16:00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
  5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
  6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
  7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 5 listopada 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
  8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
  9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
  12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
  14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
  15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
  16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
   1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
   2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
   3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
    1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
    2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
    3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
    4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
  17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
  18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
  19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (11.09.2020 10:49)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (11.09.2020 10:53)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (10.09.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 271