Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Drwęckiej 3, Bystrzyckiej 32, Przewodniej 43 i Przewodniej bez numeru, Joanny Żubrowej 4, Rudzkiej 44

Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Rudzkiej 44 >>>

Ogłoszenie

Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Drwęckiej 3, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-53 jako działka numer 83/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033697/6 o powierzchni 1122 m2.

Nieruchomość pokryta ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew i krzewów ozdobnych oraz owocowych w tym licznymi samosiewami wiśni ptasiej, leszczyny pospolitej i lipą drobnolistną o obwodzie pnia wynoszącym 94 cm. We wschodniej części działki znajduje się drewniany obiekt w złym stanie technicznym, niezwiązany trwale z gruntem. W zachodniej części nieruchomości znajduje się skarpa o spadku ok. 3 m. Na nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia 1.05.2018 r. do 30.04.2019 r. Dzierżawca co do obowiązku wydania nieruchomości poddał się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
Na nieruchomości znajduje się:

 1. przewód wodociągowy, który jest wewnętrzną instalacją wodociągową podłączoną do nieruchomości przy ul. Bystrzyckiej 6; posesje przy Bystrzyckiej 6 i Drwęckiej 1 zaopatrywane są w wodę z przyłącza ø 40 mm zakończonego dwoma wodomierzami głównymi zlokalizowanymi w studni na terenie działki nr 74; właścicielem przyłącza jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o.; nieruchomości położone przy ulicy Bystrzyckiej 6 i Drwęckiej 1 posiadają zawarte umowy o zaopatrzenie w wodę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 2. strefa ochronna wodociągu ø 150 mm (około 0,90 m) zlokalizowanego w ulicy Drwęckiej, którego pasy ochronne wynoszą po 3,0 m po obu stronach przewodu licząc od osi.

Nad nieruchomością przebiega czynna dwutorowa elektroenergetyczna linia napowietrzna 110kV oraz posadowiony jest słup wsporczy przedmiotowej linii. Szerokość pasa technologicznego potrzebnego do wykonania napraw awaryjnych i prac eksploatacyjno-remontowych powinna wynosić min. 10,6 m.
Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi lokalizacja w północno-wschodniej części działki słupa energetycznego oraz przebieg napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia wyklucza lokalizację zabudowy z pomieszczeniami na pobyt stały ludzi oraz ogranicza zabudowę.
W ulicy Drwęckiej znajduje się: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energia elektryczna, gazociąg w trakcie realizacji. Najbliżej istniejącą siecią gazową jest stalowy gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 znajdujący się w ulicy Telefonicznej (na wysokości posesji przy ulicy Drwęckiej 1).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Drwęckiej. W przypadku innego niż obecnie zagospodarowania terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji niedrogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W pasach ochronnych sieci, o których mowa powyżej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.
Nabywca zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
W przypadku ewentualnego przeniesienia z nieruchomości instalacji wodociągowej zaopatrującej w wodę nieruchomości położone w Łodzi przy ulicy Bystrzyckiej 6 i Drwęckiej 1 nabywca zobowiązany jest do przeniesienia tej infrastruktury na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszenia praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Bystrzyckiej 32, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-53 jako działka numer 100/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00206061/3 o powierzchni 809 m2.

Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, pokryta roślinnością ruderalną z dawnymi nasadzeniami drzew owocowych oraz licznymi samosiewami młodych drzew. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej nie jest usytuowane w granicy ewidencyjnej działki nr 100/2, a od strony północnej granica działki nr 100/2 jest naruszona ogrodzeniem działki sąsiedniej nr 102/2.
W ulicy Bystrzyckiej znajdują się: wodociąg, kanał sanitarny, gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 stal, sieć energetyczna oraz sieć telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Bystrzyckiej poprzez projektowany zjazd. W przypadku innego niż obecnie zagospodarowania terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji niedrogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przylegających, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca zobowiązany jest do:

 1. zachowania stref ochronnych sieci znajdujących się w ulicy w uzgodnieniu z gestorami sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Przewodniej 43 i Przewodniej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-41 jako działki nr 152/1 o powierzchni 424 m2 i nr 152/2 o powierzchni 414 m2 (łącznie 838 m2), uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00102006/1 i LD1M/00102008/5.

Działka nr 152/1 zabudowana jest jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym, składającym się z części murowanej i drewnianej, wybudowanym w 1918 r., o powierzchni użytkowej wynoszącej 41,36 m2. Budynek ten znajduje się w złym stanie technicznym (stopień zużycia technicznego wynosi około 79%). Na terenie działki nr 152/2 znajdują się pozostałości zdewastowanego drewnianego obiektu gospodarczego, niezwiązane trwale z gruntem. Na granicy obu działek znajdują się pozostałości wc suchego, które uległo przewróceniu.
Nieruchomości są wspólnie ogrodzone zniszczonym ogrodzeniem, od strony frontowej bez bramy i furtki. Ogrodzenie od strony wschodniej nie znajduje się w granicy ewidencyjnej. Pozostałości drewnianego obiektu gospodarczego, usytuowane w południowo – wschodnim narożniku działki nr 152/2, naruszają granicę sąsiedniej działki nr 153/1 i są przesunięte w głąb tej działki o około 20 - 29 cm. W południowej granicy nieruchomości znajduje się furtka.
Działki porośnięte są ogrodową roślinnością ruderalną z nasadzeniami drzew i krzewów. Na działce nr 152/1 rośnie osiem świerków pospolitych (w tym dwa o obwodach 94 i 95 cm rosnące w pobliżu budynku mieszkalnego) i orzech włoski. Na działce nr 152/2 rosną dwa jesiony, orzech włoski i brzoza brodawkowata. Na terenie obu działek rosną drzewa owocowe, a część ogrodzenia porasta winobluszcz. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 i 2244).
Na terenie działki nr 152/1 znajduje się energetyczne przyłącze napowietrzne nN wraz ze słupem przelotowym, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, zasilające posesję przyległą na działce nr 149/2. Strefa ochronna wynosi: pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu). Przyłącze, które zasilało posesję na działce nr 152/1, jest nieczynne. Na terenie działki nr 152/1 znajduje się nieczynna zasypana studnia.
W pobliżu nieruchomości, w ulicy Przewodniej, zlokalizowane są: sieć wodociągowa o średnicy 150 mm, sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm, gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 stal, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć telewizji kablowej.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych przez istniejący zjazd z ulicy Przewodniej (drogi publicznej kategorii gminnej) z działki nr 152/1, lub z ulicy Przewodniej przez zaprojektowany zjazd z działki nr 152/2. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr 152/1 brak jest świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
 2. realizacji inwestycji bez naruszenia praw osób trzecich.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury energetycznej zlokalizowanej na działce nr 152/1, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt, bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa nie powinna odbywać się z naruszeniem praw Miasta Łodzi i osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia działki nr 152/1 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 152/1 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215 i 2244). Cenę nabycia działki nr 152/2 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na łączną cenę nabycia nieruchomości składają się ceny nabycia działek nr 152/1 i nr 152/2.

 • Joanny Żubrowej 4, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-27 jako działka numer 114/8, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00049331/8 o powierzchni 476 m2.

Działka jest niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów oraz trzema okazałymi orzechami włoskimi w obwodach pni przekraczających 120 cm, stanowiącymi cenne przyrodniczo egzemplarze. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2018 r. poz. 1614 i 2244). We wschodniej części działki znajduje się studnia. Ogrodzenie nieruchomości od strony północnej, południowej i wschodniej nie jest usytuowane w granicach ewidencyjnych działki nr 114/8 (granica południowa jest nieznacznie naruszona budynkiem położonym na działce nr 130/1).
W ulicy Joanny Żubrowej znajduje się: wodociąg, kanał sanitarny, gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 stal, sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Żubrowej przez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno – wielorodzinnej niskiej.
Nabywca zobowiązany jest do:

 1. zachowania stref ochronnych sieci znajdujących się w ulicy w uzgodnieniu z gestorami sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona, porośnięta roślinnością spontaniczną, w tym samosiewami młodych drzew: klonu zwyczajnego, robinii akacjowej, brzozy brodawkowatej. Na nieruchomości znajduje się drewniana komórka gospodarcza, nietrwale związana z gruntem. Ogrodzenie nieruchomości od strony zachodniej nie jest usytuowane w granicy ewidencyjnej działki nr 174, a od strony południowej granica działki nr 174 jest naruszona ogrodzeniem działki sąsiedniej nr 314/22.
W ulicy Rudzkiej i Woźniczej znajduje się: kanał sanitarny ø 200 mm i kanał deszczowy ø 500 mm, będące własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., których pasy ochronne obejmują swoim zakresem częściowo teren działki nr 174. Dla ww. kanałów należy zachować pasy ochronne o szerokości 5,0 m po obu stronach przewodów. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień. W ulicy Rudzkiej i Woźniczej znajdują się również: gazociąg niskiego ciśnienia DN 150, energia elektryczna i sieć telekomunikacyjna.
Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzi postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu z wniosku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. Postępowanie jest na etapie początkowym.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Rudzkiej. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną nieruchomości poprzez projektowany zjazd z ulicy Woźniczej maksymalnie oddalony od skrzyżowania ulic Rudzka/Woźnicza, wówczas istniejący zjazd z ulicy Rudzkiej właściciel nieruchomości zobowiązany będzie zdemontować. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca zobowiązany jest do:

 1. zachowania stref ochronnych sieci znajdujących się w ulicy w uzgodnieniu z gestorami sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 4 marca 2019 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 4 marca 2019 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (31.01.2019 09:32)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (06.02.2019 08:30)

Informację opracował(a): Katarzyna Wierzbowska (30.01.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1175