Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 70 , oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-5 jako działki nr: 40/5, 40/3 i 48/4

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 70, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-5 jako działki nr: 40/5, 40/3 i 48/4 o łącznej powierzchni 0,3565 ha, uregulowanych w księgach wieczystych nr LD1M/00298730/5 i LD1M/00281459/9.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, działka nr 40/5 o powierzchni 0,2661 ha zabudowana jest dwoma murowanymi jednokondygnacyjnymi budynkami o charakterze warsztatowo-magazynowym, których powierzchnia zabudowy wynosi odpowiednio 149 m² oraz 243 m². Dodatkowo w granicy działki nr 40/5 zlokalizowany jest w części budynek
o powierzchni 52 m² stanowiący własność właścicieli nieruchomości przyległej obejmującej działkę nr 41 w obrębie G-5, przy czym powierzchnia wspólna budynku dla obu działek wynosi 1 m². Na działce nr 40/3 o powierzchni 0,0858 ha znajduje się dwukondygnacyjny murowany budynek administracyjno-socjalny o łącznej powierzchni użytkowej 564 m² oraz powierzchni zabudowy 668 m². Przedmiotowe budynki pochodzą z pierwszej połowy XX wieku i cechują się znacznym zużyciem pod względem technicznym i funkcjonalnym. Na działce nr 48/4 o powierzchni 0,0046 ha znajduje się murowane ogrodzenie.
Na nieruchomości znajdują się samosiejki w postaci zarówno krzewów jak i drzew. Działki o numerach 40/3 i 48/4 stanowią zgodnie z klasyfikacją gruntów klasoużytek – Inne tereny zabudowane – (Bi). Działka nr 40/5 stanowi klasoużytek – Tereny przemysłowe – (Ba). Nieruchomości pozostają w administrowaniu Zarządu Lokali Miejskich i graniczą
z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na rzecz Komedy Miejskiej Straży Pożarnej
w Łodzi.
Na terenie sprzedawanych nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna, przy czym:

 1. na działce nr 40/5 znajdują się czynne sieci ciepłownicze 2xDn65mm oraz 2xDn80mm wykonane w 2000 r. w technologii preizolowanej stanowiące własność Veolia Energia Łódź S. A., strefa oddziaływania dla ciepłociągu mierzona od skraju rurociągów dla tych sieci wynosi 2,0 m.;
 2. na działce nr 48/4 oraz 40/3 znajdują się łącznie dwie linie kablowe nN oraz na działce nr 40/3 zlokalizowane jest dodatkowo złącze kablowe nN; cała infrastruktura należy do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 3. na działce nr 40/3 zlokalizowany jest fragment przyłącza wodociągowego ø50 mm (długość całkowita L=20,36 m, rok przebudowy – 2009) włączonego do wodociągu ø315 mm zlokalizowanego w ulicy Stanisława Przybyszewskiego, na terenie działki nr 48/4 zlokalizowany jest fragment przyłącza kanalizacyjnego d=0,15 m (długość całkowita L=73,50 m) włączonego do miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej JIII 0,80x1,40 m w ulicy Stanisława Przybyszewskiego. Pas ochronny o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodów. Przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdują się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., przy czym od roku 2011 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zaprzestał świadczenia usług przyłączem zlokalizowanym na działce 40/3.

Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ul. Stanisława Przybyszewskiego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr VI/215/19 z dnia 6 marca 2019 r. przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie zabudowy usługowej, oznaczonej symbolem U w strefie ogólno miejskiej ‒ tereny przeznaczone pod zabudowę.
Nieruchomości położone są na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Nowa Łódka”, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Ponadto nieruchomości są położone w strefie konserwatorskiej ochrony archeologicznej, wyznaczonej w zapisach przywołanego wyżej obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.
W przypadku wystąpienia na przedmiotowych nieruchomościach infrastruktury technicznej, przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na przedmiotowych nieruchomościach nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Skarbu Państwa i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 450 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568 i 1065).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa poł. w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 70 następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 12 listopada 2020 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), którym zgodnie z przepisami tej ustawy zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nieobejmująca podatku VAT. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polski w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 8. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 12 listopada 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 9. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości