Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/6 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 74, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83/1 w obrębie P-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/6 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kopernika 74, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83/1 w obrębie P-18, o powierzchni 770 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00040446/4.

Nieruchomość składa się z działki gruntu o powierzchni 770 m2 o kształcie geometrycznym zbliżonym do prostokąta i jest zabudowana:

 1. murowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wzniesionym w 1920 roku, 4 - kondygnacyjnym, podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 207 m2;
 2. murowanym budynkiem gospodarczym, wzniesionym w 1980 roku o powierzchni zabudowy 28 m2.

Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ul. Mikołaja Kopernika. Teren nieruchomości jest w pełni uzbrojony.

Na terenie przedmiotowej nieruchomości:

 1. znajdują się dwa złącza kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 2. budynek na ww. posesji zasilany jest ( od strony ulicy ) poprzez przyłącze gazowe niskiego ciśnienia PE DN 63, oraz najbliżej zlokalizowaną infrastrukturą jest gazociąg niskiego ciśnienia PE DN 125 w ul. Mikołaja Kopernika;
 3. do granicy działki od strony ul. Mikołaja Kopernika dobiegają dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr VI/215/19 z dnia 6 marca 2019 r., w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem W3 B - tereny przeznaczone pod zabudowę w strefie wielkomiejskiej - tereny przekształcenia historycznej struktury przestrzennej (wielofunkcyjne kwartały Śródmiejskie III). Udział wskazany do zbycia w drodze sprzedaży jest zabudowany, stanowi zgodnie z ewidencją gruntów tereny mieszkaniowe - B.
Nabywca udziału w nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca udziału zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.
Cena wywoławcza udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/6 części w prawie własności nieruchomości wynosi: 297 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 29 700 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 970 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
Cenę nabycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu.
Zbycie udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83/1 w obrębie P-18, o powierzchni 770 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00040446/4 będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/6 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kopernika 74”, następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 24 września 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 3. W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), którym zgodnie z przepisami tej ustawy zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nieobejmująca podatku VAT. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 4. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 24 września 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia udziału w nieruchomości.
 6. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 7. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału w nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia udziału w nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności udziału, a wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 11. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem udziału w nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziału w nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziału w nieruchomości. Punkty 11-13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziału w nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 13. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 14. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 15. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.


Marek Jóźwiak
p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/
https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/
https://nieruchomosci.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian