Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 12/144 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pogranicznej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 158 w obrębie W-15

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 12/144 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pogranicznej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 158 w obrębie W-15, o powierzchni 865 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00031890/5.

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie Zarządzenia Nr 5984/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości, na sprzedaż udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pogranicznej 6 oraz powołania Komisji Przetargowej.
W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele  nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
Nieruchomość składa się z działki gruntu o powierzchni 865 m2  o kształcie geometrycznym zbliżonym do prostokąta,  teren działki jest ogrodzony, posiada dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji i  jest zabudowana:

 1. budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o konstrukcji drewnianej, o powierzchni zabudowy 85 m2  i o powierzchni użytkowej 145 m2, ogrzewanie budynku kominkowe, budynek posiada poddasze użytkowe;
 2. budynkiem niemieszkalnym drewnianym o powierzchni zabudowy 10 m2;
 3. budynkiem niemieszkalnym drewnianym o powierzchni zabudowy 11 m2;
 4. budynkiem niemieszkalnym drewnianym o powierzchni zabudowy 16 m2 .

Nieruchomość podłączona jest do:

 1. miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 zlokalizowanej w ulicy Pogranicznej przyłączem Ø 40/32 mm,
 2. kanalizacji sanitarnej D = 0,20 m zlokalizowanej w ulicy Pogranicznej przyłączem kanalizacyjnym d = 0,15 m

–  dla których obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m z obu stron tych urządzeń, w pasach ochronnych i na przyłączach nie wolno dokonywać zabudowy, naniesień i trwałych nasadzeń.
W ulicy Pogranicznej w odległości 1,70 m od działki nr 158 zlokalizowana jest miejska sieć wodociągowa Ø 100, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 3,0 m licząc po obu stronach od osi przewodu. Pas ten częściowo obejmuje teren przedmiotowej nieruchomości (ca 1,30 m). W pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy, naniesień ani trwałych nasadzeń.

Na terenie przedmiotowej nieruchomości:

 1. zlokalizowana jest studnia wodomierzowa i studzienka kanalizacyjna;
 2. brak czynnych sieci ciepłowniczych;
 3. brak sieci gazowej eksploatowanej przez Oddział Gazowniczy Polskiej Spółki Gazownictwa w Łodzi; potencjalne źródło zasilania dla nieruchomości stanowi gazociąg DN 63 zlokalizowany w ulicy Pogranicznej.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIX/1753/18 z dnia  28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr VI/215/19 z dnia 6 marca 2019 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem – M3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie ogólnomiejskiej - tereny przeznaczone pod zabudowę. Działki wskazane do zbycia w drodze sprzedaży są zabudowane i stanowią zgodnie z ewidencją gruntów tereny mieszkaniowe -B.
W przypadku wystąpienia na przedmiotowej nieruchomości infrastruktury technicznej, przyszły nabywca udziału zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci w uzgodnieniu  z gestorami tych sieci.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca udziału zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Skarbu Państwa i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza udziału Skarbu Państwa wynoszącego 12/144 w prawie własności nieruchomości wynosi: 18 500 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych) netto.
Wadium
wynosi: 1 850 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych).
Postąpienie
wynosi nie mniej niż: 185 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych).
Cenę nabycia udziału w prawie własności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Zbycie udziału w prawie własności nieruchomości stanowi dostawę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747) i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 tej ustawy korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – duża sala obrad.          
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godziny 1600 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, parter pok. 001 – budynek B - wejście z wewnętrznego dziedzińca (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem tel. 42 638 43 31 lub 638 44 14 ) następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, która jest ich współwłasnością;                                 
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, która jest ich współwłasnością był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 5. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 900 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji  do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu i które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu na sprzedaż udziału Skarbu Państwa wynoszącego 12/144 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pogranicznej 6”, następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. (do godz. 1600 - decyduje data wpływu  do Urzędu).
 7. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 6, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 9. W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), którym zgodnie z przepisami tej ustawy zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nieobejmująca podatku VAT. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 10. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu   kompletności   i   prawidłowości   złożonych   przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w przetargu. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się przetarg, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 22 kwietnia 2021 r. wadium, wpłynęło  na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 8, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 11. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości.
 12. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 13. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie,  jak  również  nie przystąpi  bez  usprawiedliwienia do  zawarcia  umowy, w miejscu i terminie wskazanym w  zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.13, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 14, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się  w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.13, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności udziału, a wadium nie podlega zwrotowi.
 16. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 17. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 18. Koszty związane z nabyciem udziału w prawie własności nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziałów. Punkty 13-15 i 18 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziałów w prawie własności  nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 19. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 20. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14,
 21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

Zastępca Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Metryka strony i historia zmian