Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Doposażenie placu zabaw przy ulicy Gersona 3/5 w Łodzi.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.79.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 23.09.2019 13:57
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - 23.09.2019

603 KB

Części załączników do OIWZ ZAŁACZNIKI DO OIWZ, do edycji 23.09.2019

81 KB

ZARZĄDZENIE

8 MB

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

5 MB

Informacja o Wyborze Oferty Inf o wyborze 02.10.2019

52 KB

Informacja z otwarcia ofert INF. Z OTWARCIA OFERT 01.10.2019

61 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Wyposażenie placów zabaw (37535200-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (23.09.2019 13:57)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (02.10.2019 14:50)

Ilość odwiedzin: 426