Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonania i montażu tablicy pamiątkowej na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Zygmunta w Łodzi w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska"". Nr ref.: DEP-GK-III.271.4.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.02.2020 14:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe_tablica_pamiatkowa_ul._Zygmunta..pdf

450 KB

Inne Informacje Formularz_oferty_tablica_pamiatkowa_ul._Zygmunta..pdf

248 KB

Wzor_umowy_tablica_pamiatkowa_ul._Zygmunta..pdf

622 KB

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

146 KB

CPV Trwałe znaki informacyjne (31523200-0)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych