Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Wykonanie dokumentacji geodezyjno – prawnych (analiz i opracowań) dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu wykazu zmian danych ewidencyjnych dla nieruchomości.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.13.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 12.03.2020 15:05
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ 12.03.2020

274 KB

Części załączników do OIWZ ZAŁ. 1-6 do OIWZ

261 KB

ZAŁ. 7 ZARZADZENIE

2 MB

Zmiana OIWZ ZMIANA TERM. SKŁADANIA OFERT

59 KB

Informacja o Wyborze Oferty 10.04.2020 WYBÓR

521 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-III.271.13.2020

225 KB

CPV Usługi analizy (71620000-0)
wróć do zamówien publicznych