Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup usługi w modelu SaaS, polegającej na udostępnieniu przez Wykonawcę do użytkowania przez Zamawiającego oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020/2021, od etapu składania projektów do etapu ustalenia wyników głosowania". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.14.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 20.03.2020 15:11
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) 14_OIWZ na zakup usługi SaaS

264 KB

Części załączników do OIWZ 14_Zał. do OIWZ_cz. 1

7 MB

14_Zał. do OIWZ_cz. 2

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty 14_Wybór oferty

160 KB

Informacja z otwarcia ofert 14_Informacja z otwarcia ofert

91 KB

CPV Dostawcy usług aplikacyjnych (72416000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (20.03.2020 15:11)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (08.04.2020 15:36)

Ilość odwiedzin: 214