Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacją zewnętrzną do nieruchomości gminnej położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 12.". Nr ref.: DEP-GK-III.271.8.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 03.04.2020 15:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie_ofertowe_-_Limanowskiego_12.pdf

176 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do zapytania ofertowego Odpowiedz_na_pyt.1-2.pdf

132 KB

Inne Informacje Dokumentacja_dla_Wykonawcy.rar

19 MB

Limanowskiego_12_-_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

67 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
wróć do zamówien publicznych