Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Roboty budowlane polegające na : demontaż krat okiennych pomieszczeń zajmowanych przez MOPS w Łodzi przy ul. Grota – Roweckiego 30 oraz ulicy Będzińskiej 5– dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: 102/2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 16.04.2020 13:49
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zaproszenie

4 MB

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

93 KB

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

93 KB

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

69 KB

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

88 KB

Załącznik nr 5 – RODO

78 KB

Informacja o Wyborze Oferty Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2 MB

Inne Informacje Informacja z otwarcia ofert

2 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych