Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa 40 sztuk komputerów przenośnych (laptopy)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.40.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 24.04.2020 11:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ DOA-ZP-II.271.40.2020

454 KB

Części załączników do OIWZ załączniki do OIWZ DOA-ZP-II.271.40.2020

8 MB

klucz publiczny DOA-ZP-II.271.40.2020

700 B

Informacja o Wyborze Oferty Wybór DOA-ZP-II.271.40.2020

103 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja DOA-ZP-II.271.40.2020

70 KB

CPV Komputery osobiste (30213000-5)
wróć do zamówien publicznych