Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługi transportowe na terenie miasta Łodzi, mające na celu dostarczenie posiłków osobom potrzebującym do wskazanych lokalizacji". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.26.2020
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.04.2020 18:13
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) OIWZ DOA-ZP-III.271.26.2020

535 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki DOA-ZP-III.271.26.2020

8 MB

Klucz publiczny DOA-ZP-271.26.2020

700 B

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze DOA-ZP-III.271.26.2020

325 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia DOA-ZP-III.271.26.2020

252 KB

CPV Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą (60180000-3)
wróć do zamówien publicznych