Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej aluminiowej w fasadzie budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a w pomieszczeniu sekretariatu i pokoju głównej księgowej – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: Wniosek 124/2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 21.05.2020 12:58
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

1 MB

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

94 KB

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

78 KB

Załacznik nr 3 - Wzór umowy

710 KB

Załacznik nr 4 - STWOiR

88 KB

Załącznik nr 5 - RODO

79 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Instalowanie okien (45421132-8)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Sołtys(MOPS) (21.05.2020 12:58)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Sołtys(MOPS) (21.05.2020 13:00)

Ilość odwiedzin: 47