Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont drogi dojazdowej wraz z chodnikami przy ul. Kominiarskiej 10/20 oraz przebudowa zjazdu z ul. Wrocławskiej w Łodzi - zamówienie o wartości szcunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.59.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 22.05.2017 14:14
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2467_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-05-22_1.pdf

236 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2467_siwz_2017-05-22_1.pdf

236 KB

Części załączników do SIWZ 2467_zalacznik_siwz_2017-05-22_1.zip

2 MB

2467_zalacznik_siwz_2017-05-22_2.zip

4 MB

Informacja o Wyborze Oferty 2467_wybor_oferty_2017-06-12_1.pdf

97 KB

Inne Informacje 2467_inne_informacje_2017-05-30_1.pdf

58 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Adam Kucharski (22.05.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 200

Historia zmian

2017-05-22 - Adam Kucharski: Dodanie informacji

Data Redaktor Akcja
22.05.2017 00:00 Adam Kucharski Utworzenie strony