Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO którego przedmiotem jest: ,,Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy zbiegu ulic Społeczna/Ogniskowa w Łodzi".". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.81.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 18.07.2017 12:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2501_ogloszenie_o_zamowieniu_2017-07-18_1.pdf

201 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2501_siwz_2017-07-18_1.pdf

201 KB

Części załączników do SIWZ 2501_zalacznik_siwz_2017-07-18_1.pdf

64 KB

2501_zalacznik_siwz_2017-07-18_2.pdf

167 KB

2501_zalacznik_siwz_2017-07-18_3.doc

184 KB

2501_zalacznik_siwz_2017-07-18_4.pdf

160 KB

2501_zalacznik_siwz_2017-07-18_5.pdf

822 KB

2501_zalacznik_siwz_2017-07-18_6.pdf

113 KB

2501_zalacznik_siwz_2017-07-18_7.pdf

15 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

50 KB

Inne Informacje 2501_inne_informacje_2017-07-31_1.pdf

59 KB

wróć do zamówien publicznych

Informację opracował: Anna Tomczyk (18.07.2017)

Źródło: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi

Ilość odwiedzin: 256