Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Sporządzenie raportu HR i nieruchomościowego w wersji papierowej i elektronicznej w wersji polsko-angielskiej”, w ramach projektu pt. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. (Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka)". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.85.2017
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 27.11.2017 14:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

730 KB

Części załączników do OIWZ Opis przedmiotu zamówienia raport HR

280 KB

Opis przedmiotu zamówienia raport Nieruchomościowy

239 KB

Formularz ofertowy

263 KB

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

69 KB

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia

57 KB

Załącznik nr 5 wzór umowy dotyczący raportu HR

55 KB

Załącznik nr 6 wzór umowy dotyczący raportu nieruchomościowego

56 KB

Załącznik nr 9 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

75 KB

Zarządzenie

59 KB

Zarządzenie

59 KB

Zarządzenie treść

9 MB

Zarządzenie zmieniające

469 KB

umowa

821 KB

umowa

779 KB

Wykaz usług

128 KB

Wykaz osób

105 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

42 KB

Informacja o zamknięciu postępowania unieważnienie postępowania dla II części zamówienia

38 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór dla części I zamówienia

90 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

920 KB

CPV Usługi drukowania i powiązane (79800000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (27.11.2017 14:30)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (14.12.2017 15:13)

Ilość odwiedzin: 719