Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne – Modelowa Wspólnota” w ramach projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.5.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 18.01.2018 17:32
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) Ogłoszenie

213 KB

Części załączników do OIWZ ZAŁĄCZNIKI PDF, do Edycji

7 MB

Zarzadzenia

8 MB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR 16.02.2018

43 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

77 KB

CPV Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych (79421000-1)
Planowanie rozwoju środowiska miejskiego (90712100-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (18.01.2018 17:32)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (16.02.2018 13:24)

Ilość odwiedzin: 892