Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Odrzańska/Uroczysko w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.39.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 26.03.2018 13:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

227 KB

Części załączników do OIWZ zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia

25 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

67 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

123 KB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

40 KB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

101 KB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

37 KB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

102 KB

zał.5 - wykaz osób

27 KB

zał.5 - wykaz osób

100 KB

zał.6 - wzór umowy

1 MB

zał. 7 - Zarządzenie

28 KB

zał.7 - Zarządzenie

9 MB

zał.7 - Zarządzenie zmieniające

469 KB

plac zabaw - projekt

4 MB

plac zabaw - przedmiar

188 KB

plac zabaw - specyfikacja techniczna

804 KB

Zmiana OIWZ Zmiana OIWZ 1

50 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi Odpowiedź na pytanie 1

45 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

105 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

45 KB

CPV Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (45112723-9)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (45233250-6)
Wyposażenie placów zabaw (37535200-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (26.03.2018 13:15)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (16.04.2018 12:06)

Ilość odwiedzin: 1209