Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu modelu funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.40.2018
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.04.2018 14:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ

303 KB

Części załączników do OIWZ zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia

296 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

211 KB

zał.2 - Formularz ofertowy

2 MB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

166 KB

zał.3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

2 MB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

162 KB

zał.4 - Oświadczenie wykluczenie

2 MB

zał.5 - Wykaz osób

179 KB

zał.5 - Wykaz osób

2 MB

zał.6 - Wzór umowy

3 MB

zał.7 - Zarządzenie

136 KB

zał.7 - Zarządzenie

9 MB

zał.7 - Zarządzenie zmieniające

469 KB

Zmiana OIWZ zmiana treści OIWZ 1

103 KB

OIWZ - Pytania i odpowiedzi odpowiedzi na pytania 1

89 KB

odpowiedzi na pytania 2

317 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

161 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

103 KB

CPV Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych (79421000-1)
Planowanie rozwoju środowiska miejskiego (90712100-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (13.04.2018 14:15)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (24.05.2018 15:27)

Ilość odwiedzin: 1249