Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zarządzenie Nr 2680/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

Zarządzenie Nr 8487/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (z późniejszymi zmianami).

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa placu zabaw przy ul. Brydżowej, działka nr ewid. 370/2, obręb G-42 - DOA-ZP-II.271.82.2019". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.82.2019
Wartość zamówienia: Zamówienie do 30 000,00 euro
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 25.07.2019 16:38
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) OIWZ - DOA-ZP-II.271.82.2019

207 KB

Części załączników do OIWZ Dokumentacja - DOA-ZP-II.271.82.2019

7 MB

Załączniki do OIWZ

8 MB

Zmiana OIWZ zmiana nr 1 DOA-ZP-II.271.82.2019

82 KB

Informacja o zamknięciu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - DOA-ZP-II.271.82.2019

30 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.82.2019

30 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Wyposażenie placów zabaw (37535200-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Barczyńska (25.07.2019 16:38)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Barczyńska (13.08.2019 16:21)

Ilość odwiedzin: 466