Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.09.2019 14:55 do 08.10.2019 13:52.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Augustów w Łodzi w ramach zadania pn.: "Psi Park na Widzewie Wschodzie - budżet obywatelski"". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.113.2019
Wartość zamówienia:Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:30.09.2019 14:55
Źródło finansowania przetargu:Środki własne
Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)OIWZ

1 MB

Części załączników do OIWZzał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

47 KB

Dokumentacja projektowa

4 MB

zał. 2 - Formularz ofertowy

124 KB

zał. 2 - Formularz ofertowy

156 KB

zał. 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

103 KB

zał. 3 - Oświadczenie warunki udziału w postępowaniu

135 KB

zał. 4 - Oświadczenie wykluczenie

93 KB

zał. 4 - Oświadczenie wykluczenie

138 KB

zał. 5 - Wykaz osób

33 KB

zał. 5 - Wykaz osób

107 KB

zał. 6 - Wzór umowy

4 MB

zał. 7 - Zarządzenie

1 MB

CPVPrzygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych (45233124-4)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Wyposażenie placów zabaw (37535200-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian