Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1 z placem zabaw - w trybie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.15.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 25.09.2020 11:10
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

160 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zam. wysłana do publikacji

75 KB

Zmiana ogłoszenia - opublikowana

70 KB

2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysł. do publ. 16.11.2020

75 KB

2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana

69 KB

3 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - wysł. do publikacji

83 KB

3 zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana 30.11.2020 r.

81 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-04.12.2020-wysłane

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

509 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

19 MB

Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania

238 KB

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz publiczny

856 B

Dokumentacja projektowa - ul. Przędzalniana 63

87 MB

Dokumentacja projektowa - ul. Przędzalniana 67

85 MB

Przedmiary._PFU__STWiOR__Decyzje_i_in..zip

28 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

71 KB

2-Zmiana treści SIWZ-16.11.2020 r.

266 KB

Zmiana treści SIWZ - 25.11.2020

326 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Załącznik do odpowiedzi 1b) - wyciąg z proj. dot. technologii wykon. naw. z kamienia polnego

129 KB

Pytanie i odpowiedź nr 1

39 KB

Pytania i odpowiedzi nr 2-43

356 KB

Zał. do odp. nr 6_Przedmiar węzła c.o. - ul. Przędzalniana 67

38 KB

Zał. do odp. nr 23-26 i 28 - Rewizja proj. inst. elektrycznej - ul. Przędzalniana 63

2 MB

Zał. do odp. nr 23-26 i 28 - Rewizja proj. inst. elektr.- ul. Przędzalniana 67

2 MB

Zał. do odp. nr 27 - Warunki PGE - ul. Przędzalniana 63 i 67

658 KB

Zał. do odp. nr 3 - Więźba dachowa budynków ul. Przędzalniana 63 i 67

2 MB

Zał. do odp. nr 5 - Przekroje i fotog. fundamentów

2 MB

Zał. do odp. nr 18 - Rys. aranżacji płytek

6 MB

Zał. do odp. nr 39 - Detale barierki schodów zewn.

360 KB

Pytania i odpowiedzi nr 44-46

247 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informaja o wyborze oferty

39 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

273 KB

Inne Informacje Informacja o wizji lokalnej

19 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (45332000-3)
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych (45332400-7)
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331000-6)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (45112723-9)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian