Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi oddzielnie za rok obrotowy 2020 i za rok obrotowy 2021 wraz z wydaniem przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy badany rok obrotowy". Nr ref.: DSR-ZP-III.271.23.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.11.2020 15:48
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 23_Ogloszenie o zamówieniu

146 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 23_BZP_zm.1 Ogłoszenia o zamówieniu

273 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 23_DSR_SIWZ

300 KB

Części załączników do SIWZ 23_załączniki do SIWZ

4 MB

Zmiana SIWZ 23_Zmiana SIWZ_zm.1

487 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 23_wyjaśnienia SIWZ_zm.1

445 KB

Informacja o Wyborze Oferty 23-DSR_Wybór oferty

384 KB

Informacja z otwarcia ofert 23-DSR_Informacja z otwarcia ofert

124 KB

CPV Usługi audytu finansowego (79212100-4)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian