Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa drogi w kwartale ulic: Piotrkowska – Tuwima – Sienkiewicza – Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki – ETAP II realizowana w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.71.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 26.09.2017 10:30
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Polska-Łódź: Roboty budowlane

147 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) VIII.71.2017_droga_Tuwima-Moniuszki

266 KB

Części załączników do SIWZ VIII.71.2017_Zalaczniki_Nr_1-7_do_SIWZ_Droga_Tuwima-Moniuszki.zip

16 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Zapytania_i_wyjasnienia_z_zal.__13.10.2017.pdf

328 KB

Pytania_wyjaśnienia_17.10.2017

36 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

530 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacje_z_otwarcia_ofert.pdf

33 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych (45232300-5)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie regulacji ruchu (45233150-5)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (26.09.2017 10:30)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 08:44)

Ilość odwiedzin: 2128