Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - PrzebudowaD istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałanie nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – MIASTO ŁÓDŹ". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.54.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 02.07.2019 14:15
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 54_Ogłoszenie o zamówieniu

95 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 54_SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ 54_Załącznik nr 10 do SIWZ

72 KB

54_Załącznik nr 10 do SIWZ

54 KB

54_Załącznik nr 9 do SIWZ

89 KB

54_Załącznik nr 9 do SIWZ

700 B

54_załączniki nr 1-8 do SIWZ

69 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 54_Odpowiedzi na pytania_III.19

568 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Uniewaznie_bip.pdf

36 KB

Informacja z otwarcia ofert 54_Informacja z otwarcia ofert

148 KB

Inne Informacje 54_Informacja o udostępnieniu PFU_WIZJA LOKALNA

71 KB

CPV Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Instalowanie wind (45313100-5)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe (45343000-3)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (02.07.2019 14:15)

Informację zmodyfikował(a): Malwina Stańczak (27.08.2019 14:15)

Ilość odwiedzin: 1039