Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, al. Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.88.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 08.11.2019 10:59
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

171 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_wysłane do publikacji

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

9 MB

Załącznik nr 9 do SIWZ_Identyfikator postępowania

42 KB

Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny

822 B

Dokumentacja projektowa i materiały pomocnicze

39 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (08.11.2019 10:59)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (08.11.2019 10:59)

Ilość odwiedzin: 35