Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.10.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 10.03.2020 10:24
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 049-115086

158 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_wyslane.pdf

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ Dokumentacja

275 MB

Załączniki do SIWZ

9 MB

Klucz publiczny

868 B

Aktualny_wzor_umowy_ZSGT-27.03.2020.pdf

1 MB

Zmiana SIWZ Zmiana_SIWZ.pdf

69 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz_na_pytanie.pdf

54 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (10.03.2020 10:24)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (27.03.2020 15:23)

Ilość odwiedzin: 191