Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Remont budynku gospodarczego przy ul. Przędzalnianej 57 na bazę sprzętową – tryb zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.16.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 26.03.2020 12:42
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

168 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

527 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

19 MB

Załącznik nr 9 do SIWZ_Identyfikator postępowania

2 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny

871 B

PFU z załącznikami

15 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu (71420000-8)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty inżynieryjne i budowlane (45220000-5)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (45316100-6)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (26.03.2020 12:42)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (26.03.2020 12:42)

Ilość odwiedzin: 58