Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 165 ul. Hufcowa 14, 94-107 Łódź, w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.18.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.04.2020 12:09
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 18_DUUE_Ogłoszenie o zamówieniu

187 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 18_DUUE_zm.1online

77 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 18_SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ 18_Załącznniki do SIWZ_dokumentacja projektowa

50 MB

18_Załączniki do SIWZ_pozostała dokumentacja

14 MB

18_Załączniki do SIWZ_podstawowe

10 MB

Zmiana SIWZ 18_Zmiana SIWZ_zm.1online

293 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 18_Pytanie i dpowiedź

379 KB

18_Pytanie i odpowiedź z 27.04.2020

379 KB

Informacja z otwarcia ofert 18_Informacja z otwarcia ofert

125 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (09.04.2020 12:09)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (13.05.2020 15:26)

Ilość odwiedzin: 718