Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Hufcowa 20 A, 94-107 Łódź, w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część 1”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.21.2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 16.04.2020 15:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=efc93cde-cf12-4c6c-96b5-9a2ac08808b2

208 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ _SP 11

1 MB

Części załączników do SIWZ Klucz publiczny

700 B

Załączniki do SIWZ

8 MB

Załączniki do SIWZ-wersja edytowalna

130 KB

Dokumentacja

52 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz_na_pytania.pdf

2 MB

Odp. pyt. 30.04.2020

502 KB

Informacja o Wyborze Oferty 25.05.2020 WYBÓR

67 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

336 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian