Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 142 ul. J. Brzechwy 3, 93-219 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.52.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 07.05.2020 13:40
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 52-Ogłoszenie o zamówieniu

180 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 52-SIWZ

410 KB

Części załączników do SIWZ 52-Załączniki nr 1-10 do SIWZ

12 MB

52-Dok. projektowa-STWiORB-przedmiar-inne

130 MB

52-Klucz Publiczny

700 B

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (07.05.2020 13:40)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (07.05.2020 13:40)

Ilość odwiedzin: 224