Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tytuł zamówienia: "Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie I Wydziału Pracy Środowiskowej przy ulicy Kutrzeby 16 oraz obiekcie zajmowanym przez II Wydział Pracy Środowiskowej przy ulicy Grota-Roweckiego 30 – dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.". Nr ref.: 13/2020
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 21.05.2020 14:16
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o ogłoszeniu

84 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

287 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 STWiORB i projekty sygnalizacji

344 KB

Załącznik nr 1 STWiORB i projekty sygnalizacji

343 KB

Załącznik nr 1 STWiORB i projekty sygnalizacji

668 KB

Załącznik nr 1 STWiORB i projekty sygnalizacji

684 KB

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

77 KB

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

64 KB

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

61 KB

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

61 KB

. Załącznik nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

56 KB

Załącznik nr 7 – Zakres robót budowlanych zleconych podwykonawcom

55 KB

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

205 KB

Załącznik nr 9 – Przedmiar

562 KB

Załącznik nr 9 – Przedmiar

560 KB

Załącznik nr 10 – RODO

79 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Roland Kozłowski (MOPS) (21.05.2020 14:16)

Informację zmodyfikował(a): Roland Kozłowski (MOPS) (21.05.2020 14:20)

Ilość odwiedzin: 50