Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.". Nr ref.: DSR-ZP-II.271.52.2020
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 24.12.2020 11:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 52-Ogłoszenie o zamówieniu

160 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 52-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

67 KB

52-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

80 KB

52-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

73 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 52-SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ 52-Załączniki nr 1-9 do SIWZ

95 KB

52-Załączniki nr 1-9 do SIWZ

21 MB

Zmiana SIWZ 52-Zmiana SIWZ

1 MB

52-Zmiana SIWZ

1 MB

52-Zmiana SIWZ

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 52-Pytanie 1 i odpowiedź

1 MB

52-Pytanie 2 i odpowiedź

33 KB

Inne Informacje 52-Wizja lokalna

1 MB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Instalowanie wind (45313100-5)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe (45343000-3)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Nasiona słonecznika (03111300-5)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian