Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 130 przy ul. Gościniec 1, 93-645 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)”". Nr ref.: DOA-ZP.III.271.4.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 19.01.2018 14:51
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

142 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

998 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 OPZ

147 KB

Załączniki 2,4,5,6

466 KB

Załaczniki2,4,5,6

253 KB

Załącznik 3 JEDZ

164 KB

Załącznik3 JEDZ

70 KB

Załącznik 7 umowa

6 MB

wzór tablicy informacyjnej

1 MB

załącznik3a instrukcja JEDZ

1 MB

ekspertyza

4 MB

instrukcja wieszania budek

1 MB

opinia plastyka

609 KB

przedmiar arch

117 KB

przedmiar co

171 KB

ERRATA

3 MB

Architektura

1 MB

c.o.

4 MB

elektryka

318 KB

STWiOR

23 MB

wzór umowy

6 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na pytania

103 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

75 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

65 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (19.01.2018 14:51)

Informację zmodyfikował(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (18.04.2018 14:40)

Ilość odwiedzin: 1102