Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 oraz Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Balonowej 1 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.11.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 02.02.2018 11:44
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

168 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ nr 1-8

13 MB

Dokumentacja projektowa dla SP 12

141 MB

Dokumentacja projektowa dla SP 19

144 MB

errata do proj. bud._SP 12_kolorystyka elewacji

7 MB

errata do proj. bud._SP 19_kolorystyka elewacji

7 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

55 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Wyjaśnienia treści SIWZ_pytania i odpowiedzi

321 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

34 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert

58 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (02.02.2018 11:44)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (26.03.2018 14:16)

Ilość odwiedzin: 1248