Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 140 przy ul. Pułaskiego 12 w Łodzi w ramach projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.44.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 10.04.2018 13:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.44.2018

101 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.44.2018

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.44.2018

3 MB

Dokumentacja - DOA-ZP-II.271.44.2018

26 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty - DOA-ZP-II.271.44.2018

48 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.44.2018

42 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (10.04.2018 13:50)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (25.05.2018 10:53)

Ilość odwiedzin: 633