Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Budowa „zielonego” parkingu na działce przy ul. Fabrycznej nr 17a w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.33.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 12.04.2018 14:23
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 33_bzp_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

108 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 33_siwz

278 KB

Części załączników do SIWZ 33_ZAŁ. 1 DO SIWZ_OPZ

102 KB

33_zał. nr 2-9 do SIWZ

240 KB

33_zał. nr 2-9 do SIWZ

259 KB

33_zał. nr 8 do SIWZ_UMOWA

20 MB

33_DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

13 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

168 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia

41 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty drogowe (45233140-2)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego (45316100-6)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian