Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Remont budynków przy ul. Księży Młyn 2, 8, 10, Klubu Księżego Młyna przy ul. Tymienieckiego 32 / ul. Księży Młyn 2, zagospodarowanie działki obszar F wraz z remontem budynków gospodarczych”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.45.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.04.2018 08:47
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_KM

154 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_wysłane do publikacji

73 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ_KM

433 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ_KM

4 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek KM nr 2

12 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek KM nr 8

48 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek nr 10

48 MB

Dokumentacja projektowa_Budynek Klubu KM

67 MB

Dokumentacja projektowa_Komórki_KM nr 4-10

15 MB

Dokumentacja projektowa_Przestrzeń_KM nr 4-12

27 MB

Pozwolenia_równoważności_skrzynka pocztowa

19 MB

Przedmiary robót

24 MB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

6 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

140 KB

Załącznik nr 2 do SIWZ_nowy Formularz ofertowy

145 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Wyjaśnienia treści SIWZ_pytania i odpowiedzi

466 KB

Załączniki do odpowiedzi

28 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

45 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

37 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331000-6)
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (45332000-3)
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych (45332400-7)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian