Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 153 przy ul. Obrońców Westerplatte 28 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.47.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.05.2018 10:29
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_2018/S 089-199147

154 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

319 KB

Części załączników do SIWZ ZALACZNIKI.zip

3 MB

Dokumentacja.zip

12 MB

Ornitolog.zip

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

168 KB

Załącznik nr 2 do SIWZ_NOWY

99 KB

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_NOWY-Wersja_edytowalna.docx

59 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania_1

85 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

75 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

59 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (09.05.2018 10:29)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (12.07.2018 14:16)

Ilość odwiedzin: 834