Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 159 przy ul. Łącznej 53, 93-166 Łódź w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.52.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 21.05.2018 13:44
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie

151 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

345 KB

Części załączników do SIWZ zał 1 OPZ

148 KB

zał 2,4,5,6

505 KB

Zał 2,4,5,6

239 KB

zał 3 JEDZ

188 KB

Zał 3 JEDZ

75 KB

zał 3a instrukcja JEDZ

1 MB

zał 7 umowa

895 KB

zał 8 zobowiązanie

46 KB

Zał 8 zobowiązanie

58 KB

STWiOR docieplenie

278 KB

STWiOR instalacja odgromowa

98 KB

STWiOR c.o.

98 KB

STWiOR WO

133 KB

projekt arch

6 MB

projekt c.o.

1 MB

projekt instalacja odgromowa

523 KB

przedmiar

217 KB

ekspertyza ornitologiczna

2 MB

instrukcja wieszania budek

1 MB

wzór tablicy informacyjnej

1 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ

105 KB

zał 2 po zmianie

267 KB

załnr 2 po zmianie

166 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybor_na_BIP.pdf

39 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

36 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (21.05.2018 13:44)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (12.07.2018 14:07)

Ilość odwiedzin: 523