Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynków: Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 oraz Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Balonowej 1 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.60.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 07.06.2018 10:06
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

170 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

3 MB

Dokumentacja projektowa dla cz. 1 - SP 12

148 MB

Dokumentacja projektowa dla cz. 2 - SP 19

151 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (cz. 1 i cz. 2)

61 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

98 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (07.06.2018 10:06)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (11.07.2018 14:01)

Ilość odwiedzin: 652