Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Remont budynków wraz z zagospodarowaniem działek przy ulicy Przędzalnianej 49 i 51”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.42.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 21.05.2019 10:41
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

166 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłana do publikacji

75 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

515 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-9 do SIWZ

14 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ Klucz publiczny

700 B

Dokumentacja projektowa Przędzalniana 49

48 MB

Dokumentacja projektowa Przędzalniana 51

51 MB

Materiały pomocnicze pozostałe

22 MB

Przedmiary robót

3 MB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2 MB

Załącznik do wzoru umowy dot. przetwarzania danych osobowych

218 KB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

69 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Zapytania i odpowiedzi

450 KB

Załączniki do odpowiedzi na pytania

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

32 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

28 KB

Inne Informacje Informacja o dodatkowej wizji

21 KB

Informacja o 2-ej dodatkowej wizji

17 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331000-6)
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (45332000-3)
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych (45332400-7)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (21.05.2019 10:41)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 08:59)

Ilość odwiedzin: 1556