Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa ul. Opałowej i ul. Tabelowej wraz z prawem opcji w zakresie wykonania zagęszczeń gruntu w ul. Opałowej w systemie zaprojektuj i wybuduj - II części". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.73.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 10.07.2019 16:18
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 73-Ogłoszenie o zamówieniu

180 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 73-SIWZ

376 KB

Części załączników do SIWZ 73-Załączniki nr 1-10 do SIWZ

5 MB

73-1 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

513 KB

73-2 PFU Załącznik 1_PB ul. Opałowa cz1

68 MB

73-3 PFU Załącznik 1_PB ul. Opałowa cz2

74 MB

73-4 PFU Załącznik 1_PW ul. Opałowa cz1

48 MB

73-5 PFU Załącznik 1_PW ul. Opałowa cz2

86 MB

73-6 PFU Załącznik 1_STWiORB i inne

23 MB

73-7 PFU Załącznik nr 2 PB i inne ul. Tabelowa

67 MB

73-8 PFU Załączniki 3-4

440 KB

Informacja o Wyborze Oferty 73-Informacja o wyborze oferty w części 2

118 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania unieważnienie postępowania w części 1

43 KB

Informacja z otwarcia ofert 73-Informacja z otwarcia ofert

118 KB

73-Informacja z otwarcia ofert-korekta nazwy ulicy

57 KB

CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu (45111230-9)
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków (45231300-8)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych (45232310-8)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (10.07.2019 16:18)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (27.08.2019 16:32)

Ilość odwiedzin: 659