Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul. Rojnej 58c, 91-134 Łódź w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.64.2019
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.07.2019 11:49
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu DUUE_64_Ogłoszenie o zamówieniu

172 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 23.08.2019 - zmiana ogłoszenia wysłano DUUE

74 KB

28.08 PUBLIKACJA ZMIANY OGŁOSZENIA

30 KB

DUUE -ZMIANA OGŁOSZENIA WYSŁANO 03.09

73 KB

06.09.2019 PUBLIKACJA ZMIANY OGŁOSZENIA

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 64.III_SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ 64_Załączniki do SIWZ

7 MB

64_Załączniki do OPZ_Dokumentacja

82 MB

23.08.2019 nowy zał. do OPZ

617 KB

Nowe rzuty - zał. do dokumentacji projektowej 03.09.2019

3 MB

Zmiana SIWZ 23.08.2019 zmiana SIWZ

113 KB

ZMIANA SIWZ 03.09.2019

119 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 23.08.2019 Odp. na pytania

262 KB

Odp. na pytania 03.09.2019

110 KB

Informacja o Wyborze Oferty 64_Wybór oferty

113 KB

Informacja z otwarcia ofert 64_Info z otwarcia ofert

125 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
Izolacja cieplna (45321000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (30.07.2019 11:49)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (08.10.2019 16:18)

Ilość odwiedzin: 939