Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Wykonanie odwodnienia, utwardzenia terenu w szczycie budynków ul. Gołębiej 6 i Gołębiej 10 w Łodzi wraz z wymianą nawierzchni na działce nr 152/40 w obrębie W-25 – etap II.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.73.2019
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 28.08.2019 15:27
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 28.08.2019 OGŁOSZENIE UZP

116 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 28.08.2019 SIWZ

290 KB

Części załączników do SIWZ 28.08.2019 ZAŁ DO SIWZ

539 KB

28.08.2019 DOKUMENTACJA TECHNICZNA, PRZEDMIARY

47 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór 26.09.2019

43 KB

Informacja z otwarcia ofert INF. Z OTWARCIA OFERT 12.09.2019

30 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie budowy dróg (45233120-6)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych (45231000-5)
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli (45232000-2)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (28.08.2019 15:27)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (27.11.2019 09:26)

Ilość odwiedzin: 335