Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 05.02.2019 14:36 do 27.11.2019 08:55.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Modernizacja przestrzeni publicznej podwórka przy ul. Fabrycznej 21 wraz z komórkami”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.150.2018
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:20.12.2018 10:37
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

153 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ_KM_Fabryczna 21

503 KB

Części załączników do SIWZZałączniki nr 1-9 do SIWZ

24 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny

700 B

Dokumentacja projektowa

26 MB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

682 KB

Informacja o Wyborze OfertyInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

34 KB

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert

29 KB

CPVRoboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (20.12.2018 10:37)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 08:55)

Ilość odwiedzin: 778