Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.05.2019 14:50 do 31.05.2019 13:34.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Kilińskiego 36 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.19.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:03.04.2019 10:30
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

184 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia19_DUUE_zm.1

27 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

377 KB

Części załączników do SIWZZałączniki nr 1-8 do SIWZ

65 MB

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny

700 B

Załącznik nr 10 do SIWZ - Identyfikator postępowania

54 KB

Zmiana SIWZ19_Zmiana SIWZ_zm.1

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi19_Pytania i odpowiedzi_1

638 KB

19_Odpowiedzi na pytania_bez zmian

592 KB

Informacja z otwarcia ofert19_info z otwarcia ofert

568 KB

Inne InformacjeInformacja o udostępnieniu PFU wraz z załącznikami

69 KB

CPVRoboty budowlane (45000000-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Instalowanie wind (45313100-5)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe (45343000-3)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (03.04.2019 10:30)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 08:57)

Ilość odwiedzin: 975