Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.05.2019 10:28 do 04.06.2019 14:01.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zarządzenie Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (z późn. zm).

Prowadzący postępowanie:Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia:"„Remont budynków wraz z zagospodarowaniem działekprzy ulicy Przędzalnianej 49 i 51”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.42.2019
Wartość zamówienia:Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Data i godzina publikacji:21.05.2019 10:41
Źródło finansowania przetargu:Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o ZamówieniuOgłoszenie o zamówieniu

166 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)SIWZ

515 KB

Części załączników do SIWZZałączniki nr 1-9 do SIWZ

14 MB

Załącznik nr 10 do SIWZ Klucz publiczny

700 B

Dokumentacja projektowa Przędzalniana 49

48 MB

Dokumentacja projektowa Przędzalniana 51

51 MB

Materiały pomocnicze pozostałe

22 MB

Przedmiary robót

3 MB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

2 MB

Inne InformacjeInformacja o dodatkowej wizji

21 KB

CPVRoboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (45200000-9)
Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (45212350-4)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych (45314000-1)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (45331000-6)
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne (45332000-3)
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych (45332400-7)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (21.05.2019 10:41)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 08:59)

Ilość odwiedzin: 1500